top of page

VÝUKA

SNOWBOARDINGU

Zásady činnosti akreditovaných zařízení v oblasti výuky lyžování

INTERSKI ČR vydává v reakci na rozhodnutí AK MŠMT ze dne 1. 5. 2013 Zásady činnosti akreditovaných zařízení v oblasti výuky snowboardingu.

Tyto zásady reagují na rozhodnutí Komise pro akreditaci vzdělávacích programů v oblasti sportu MŠMT, která od 1.5.2013 rozhodla mj. akreditovat pro oblast sportu pouze trenérskou a instruktorskou kvalifikaci s dotací 150 hod výuky a právem na získání Živnostenského oprávnění.


Zásady konkretizují doporučený minimální obsah a rozsah školení kvalifikací Instruktor snowboardingu (ISNB) jednotlivých akreditovaných zařízení sdružených v IS ČR (dále jen AZ) za nových podmínek.


Zásady dále upravují doporučené podmínky pro udělení nižších i vyšších interních kvalifikací AZ.

snowboarding-1987709.jpg

1. Snowboardové kvalifikace

1.1 Praktikant snowboardingu (PSNB)

Jedná se o interní SNB kvalifikace AZ nižší než ISNB, používané jednotlivými sdruženími a členskými organizacemi INTERSKI ČR, neopravňuje k vydání Živnostenského listu. Opravňuje praktikanta být pomocníkem osoby s kvalifikací Instruktor základního snowboardingu a vyšší při řízení a vedení výcviku.

Délka školení je min. 20 hod (2dny).
Obsahovou náplň a hodinovou dotaci teorie i praxe stanovuje AZ.
Podmínkou pro přijetí do školení je dosažení věku 15 let.

1.2 Instruktor základního snowboardingu (IZSNB)
1.3 Instruktor snowboardingu (ISNB)

Je profesní kvalifikace, která splňuje z hlediska obsahu a rozsahu školení, zkouškových požadavků a  předepsané  praxe podmínky  pro udělení „Osvědčení o odborné způsobilosti“ a opravňuje v souladu s  požadavky Živnostenského zákona k vydání Živnostenského listu v oblasti výuky lyžování dle požadavků AK MŠMT z 1. 5. 2013.

Držitel kvalifikace Instruktor snowboardingu samostatně plánuje, vede a vyhodnocuje lyžařský výcvik a je oprávněn školit a doškolovat kvalifikace: Praktikant snowboardingu (1.1) a Instruktor snowboardingu (1.2).

Podmínkou pro přijetí do školení je  úspěšné absolvování přijímacích pohovorů a absolvování minimálně 7 dnů výukové praxe jako Instruktor základního SNB (1.2.), která musí být doložena potvrzením vysílající organizace.


Délka školení je min 150 hod.
Školit tuto kvalifikaci může pouze CSNB nebo USNB.
Do celkového rozsahu školení lze započítávat školení interní kvalifikace Instruktor základního SNB (1.2)  v rozsahu 50 hod pouze v případě, že bylo získáno u AZ dle podmínek MŠMT.


Minimální rozsah a obsah školení je uveden v Příloze č. 1.

1.4 Cvičitel snowboardingu (CSNB)

Jedná se o interní kvalifikace AZ vyšší než ISNB, která jepoužívaná  jednotlivými sdruženími a členskými organizacemi INTERSKI ČR.

Školit a udělovat tuto kvalifikaci mohou AZ, která splňují tyto tři podmínky:

  • USNB

  • AZ, která mají akreditaci na ISNB

  • AZ, která jsou členy INTERSKI ČR

Její držitel samostatně plánuje, vede a vyhodnocuje výcvik a je oprávněn školit a doškolovat kvalifikace: Praktikant snowboardingu (1.1), Instruktor základního snowboardingu (1.2) a Instruktor snowboardingu SNB (1.3).

Minimální rozsah a obsah školení je 210 hod.
Do celkového počtu hodin lze započítávat 150 hod školení ISNB. Podmínkou pro přijetí do školení je úspěšné absolvování přijímacích pohovorů a absolvování minimálně 14 dní výukové praxe jako ISNB (1.3), která musí být doložena potvrzením vysílající organizace.
Obsahová náplň a hodinová dotace teorie i praxe jsou uvedeny v Příloze č. 1.

1.5 Učitel snowboardingu (USNB)

Jedná se o interní kvalifikaci AZ vyšší než ISNB a CSNB, která je používaná jednotlivými sdruženími a členskými organizacemi INTERSKI ČR.

Držitel licence Učitel snowboardingu plní stejné úkoly jako Cvičitel SNB, je obvykle pověřován lektorskou činností při školení a doškolení kvalifikací: Praktikant SNB (1.1), Instruktor základního SNB(1.2), Instruktor SNB (1.3) a Cvičitel SNB (1.4).


Kvalifikaci mohou udělovat pouze vysoké školy, které mají akreditovaný studijní program USNB (Akreditační komisí pro vysoké školy) v oblasti tělesné výchovy a sportu.


Rozsah školení  je min. 450 hod. Podmínkou přijetí do školení je úspěšné absolvování přijímacích pohovorů a absolvování alespoň 14 dnů výukové praxe jako CSNB (1.4), která musí být doložena potvrzením vysílající organizace.


Do celkového počtu hodin se započítává 210 hod školení Cvičitele SNB (1.4).  

Jedná se o interní SNB kvalifikace AZ nižší než ISNB, používané jednotlivými sdruženími   a členskými organizacemi INTERSKI ČR, neopravňuje k vydání Živnostenského listu. Opravňují absolventy k samostatnému plánování, vedení a vyhodnocování výcviku.


Délka školení je v rozsahu min. 50 hod (5–6 dnů).
Obsahová náplň a hodinová dotace teorie i praxe jsou uvedeny v Příloze č. 1.
Podmínkou pro přijetí do školení je dosažení věku 18 let.

2. Platnost kvalifikace

Všechny kvalifikace jsou platné do 31.12. pátého roku po ukončení příslušného školení. Osvědčení o odborné způsobilosti k získání Živnostenského listu má platnost časově neomezenou.


Prodloužení platnosti provádí příslušné AZ na základě absolvování doškolovacího semináře, jehož minimální délka je 20 hod (2 dny). Obsahovou náplň doškolovacího semináře stanovuje AZ.

snowboarding-1987709.jpg
3. Zkouškové požadavky pro jednotlivé kvalifikace

Zkouškové požadavky zahrnují:

  • zkoušky z teorie

  • zkoušky z praxe

  • zkoušky z metodické praxe (metodický výstup)

 

Zkouškové požadavky v rámci zkoušky z praxe:

3.1 Instruktor základního SNB (IZSNB) 50 hod

Minimálně 3 prvky: 

  • Sjíždění

- povinné:

1. základní smýkaný oblouk
2. smýkaný oblouk s odlehčením vzhůru

- volitelné:

1. sesouvání svahem se střídavým zatěžováním dolních končetin (padající list)
2. základní řezaný oblouk
3. řezaný oblouk s odlehčením vzhůru
4. freestyle na sjezdovce (pisten freestyle) – 2 prvky

3.2 Instruktor SNB (ISNB) 150 hod

Minimálně 6 prvků: 

  • Sjíždění

- povinné:

1. sesouvání svahem se střídavým zatěžováním dolních končetin (padající list)
2. základní smýkaný oblouk
3. smýkaný oblouk s odlehčením vzhůru
4. základní řezaný oblouk
5. řezaný oblouk s odlehčením vzhůru

- volitelné:

1. řezaný oblouk s odlehčením dolů
2. základní řezaný oblouk, jízda pozadu – switch stance
3. freestyle na sjezdovce (pisten freestyle) - 3 prvky
4. FS, BS 180° na sjezdovce          

3.3 Cvičitel SNB (CSNB) 210 hod

Minimálně 6 prvků: 

  • Sjíždění

- povinné:

1. smýkaný oblouk s odlehčením vzhůru
2. základní řezaný oblouk
3. řezaný oblouk s odlehčení vzhůru
4. řezaný oblouk s odlehčení dolů

- volitelné:

1. základní řezaný oblouk, jízda pozadu – switch stanc
2. freestyle na sjezdovce (pisten freestyle) – 5 prvků
3. FS, BS 180° na sjezdovce
4. 3 graby na skoku: 3–5 metrů table skoku
5. 50/50 grind na 3 překážkách
6. tailpress na 1 překážce
7. BS boardslide na 1 překážce
         

5. Schéma výuky

Výuka probíhá podle Metodiky snowboardingu, APUL 2013. Schéma výuky je v Příloze č. 2

6. Závěrečná ustanovení

AZ jsou povinna dodržovat podmínky, za kterých jim byla akreditace udělena, rozsah a obsah výuky, zkouškové požadavky a vést řádnou evidenci o průběhu vzdělávací akce, účasti a vydaných Osvědčeních a ostatních dokladech o absolvování.


Tyto Zásady stanovují doporučené minimální požadavky na rozsah, obsah a zkoušky. AZ mohou vyžadovat jiný rozsah a obsah výuky, avšak při plném uznávání a respektování vzdělání získaného u jiného AZ. To však nevylučuje právo příslušného sdružení provést přezkoušení, případně doškolení uchazeče v nezbytném rozsahu.


Platnost Zásad je stanovena od   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  a nahrazují Zásady MŠMT ČR čj.: 32 371/2004-50 ze dne 30. 11. 2004.

DSC_7659.JPG
Příloha č. 1
Učební osnova pro jednotlivé kvalifikace snowboardingu
Příloha č.1 - náplň vzdělání
Příloha č. 2
ČLENĚNÍ SNOWBOARDOVÉHO VÝCVIKU

Základní etapa –

II. ČÁST

Základní etapa -

I. ČÁST 

VŠEOBECNÁ SNOWBOARDOVÁ PRŮPRAVA

- nošení a nastupování na snowboard
- vstávání a padání
- základní postoj
- obraty na místě
- rovnováha na snowboardu
- chůze

SPECIALIZOVANÁ SNOWBOARDOVÁ PRŮPRAVA

- koloběžka
- sesouvání po spádnici a šikmo svahem
- jízda po spádnici a šikmo svahem
- brzdění a zastavování
- girlandy při jízdě šikmo svahem
- jízda na lyžařských vlecích a lanovkách 

ZÁKLADNÍ 

OBLOUKY

- oblouk ke svahu
- smýkaný, řezaný
- základní smýkaný oblouk, základní řezaný oblouk
- smýkaný oblouk s odlehčením vzhůru
- řezaný oblouk s odlehčením vzhůru

ZÁKLADNÍ SKOKY

- základní alpine skok
- základní freestylový skok

- freestylové skoky, skoky s rotací
- skoky s rotací, skoky s graby
- gibbing

SKOKY

OBLOUKY

- smýkaný oblouk s odlehčením dolů
- řezaný oblouk s odlehčením dolů
- oblouk pro přejíždění terénních vln
- oblouk v hlubokém sněhu

Závodní etapa

ZÁVODNÍ SNOWBOARDING

- závodní provedení oblouků a skoků

Příloha č. 2 - Členění SNB výcviku
bottom of page